ACtuelt: Globaliseringsforlig – Opretholdelse af status quo

I nat er der indgået aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling mellem regeringen og de øvrige forligspartier S, R og DF. Aftalen opretholder stort set det aktuelle niveau for basismidlerne i 2011, men der mangler en mere langsigtet sikring af universiteternes økonomi.

 

Med aftalen er der udmøntet i alt 1.398 mio. kr. i 2011 og 263 mio. kr. i 2012, men der er ikke udmøntet midler ud over den magiske grænse i 2012, hvor globaliseringspuljen udløber. Det betyder, at der nu kun er afsat nye basismidler, som universiteterne kan planlægge ud fra, i 2011 og 2012.
Alt i alt fordeler aftalen 400 mio. kr. til basismidler, 100 mio. kr. til fri forskning, 767 mio. kr. til strategisk forskning og 131 mio. kr. til viden til erhvervslivet.
AC finder, at det er et sobert forhandlingsresultat, og glæder sig over, at det i forhandlingsforløbet er lykkedes at finde flere nye basismidler og dermed positivt set opretholde status quo i universiteternes basismidler i 2011. Det springende punkt er dog fortsat, om de nu aftalte midler gør det muligt for universiteterne at undgå yderligere nedskæringer og fyringer i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger.
I forhold til det lidt længere sigt finder AC det fortsat bekymrende, at der ikke er taget hul på en mere fremadrettet sikring af universiteternes basisøkonomi enten i form af flerårsaftaler eller som det hidtil har været praksis i form at en udmøntning af en del nye basismidler 3-4 år frem i tiden. En kun 2-årig planlægningshorisont som nu er alt for lidt til at sikre gode langsigtede rammevilkår for universiteterne, deres medarbejdere og de studerende.
Endelig havde AC gerne set, at der i en tid med forventning om fortsat øget optag på universitetsuddannelserne var fundet ekstra midler i reserverne til at sikre uddannelsernes økonomi bedre, eksempelvis gennem forbedring af taxametrene.
170 mio. kr. mere til nye basismidler oveni regeringens udspil
I forhold til regeringens første udspil til forhandling er der i alt flyttet 170 mio. kr., som er tilført universiteternes basismidler i 2011, og det bringer i alt basismidlerne op på 400 mio. kr. i 2011. I 2012 er der, i overensstemmelse med regeringens oprindelige forslag, foreløbig afsat 263 mio. kr. dog med en markering af, at det endelige beløb – som sædvanligt – først aftales ved forhandlingerne i 2011.
Basismidlerne i 2011 fordeler sig med størstedelen til ordinære basismidler til universiteterne, nemlig 270 mio. kr. og IT-universitetet har fået 20 mio. kr. Dertil kommer, at der er afsat 100 mio. kr. til den nye matchfond, som var en del af regeringens vækstudspil fra februar. Disse midler skal bruges til at belønne de universiteter og forskningsinstitutioner, som kan tiltrække nye forskningsmidler fra private kilder. Endelig har sektorforskningsinstitutionerne fået 8 mio. kr. og forskningsinstitutionerne under Kulturministeriet har fået 2 mio. kr.
De 170 mio. kr., som er flyttet i forhold til regerings udspil, er først og fremmest flyttet fra Grundforskningsfonden, som ikke tildeles nogen nye midler i 2011, selv om regeringen havde foreslået 100 mio. kr. afsat. De øvrige ekstra midler til basismidlerne er primært hentet fra den strategiske forskning (minus 37 mio. kr.) og fra innovation og entrepreneurship (minus 19 mio. kr.). Desuden er der hentet 8 mio. kr. fra erhvervsPhD-ordningen, som i stedet for 18 mio. kr. kun får 10 mio. kr. ekstra i 2011. Endelig er der ikke som foreslået af regeringen afsat 6 mio. kr. til forskning i reformationen.
Stærkere prioritering af den strategiske forskning
Med aftalen følges også regeringens anbefaling om en stærkere prioritering af den strategiske forskning, idet der hovedsagelig udmøntes strategiske midler til forskning inden for tre områder: 1) Energi og miljø, hvor der dels afsættes 171 mio. kr. til Det Strategiske Forskningsråd dels 348 mio. kr. til Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram. 2) Sundhed, miljøfaktorer og velfærdsteknologi, hvor der afsættes 105 mio. kr. og 3) Bæredygtig og konkurrencedygtig fødevareproduktion, hvor der afsættes 115 mio. kr.
Endelig afsættes der også 28 mio. kr. af de strategiske midler til uddannelsesforskning. Pengene skal bruges til at styrke forskningen i læringsprofessionernes praksisfelt og udmøntes til et antal praksisnære ph.d.-stipendier.
Viden til erhvervslivet
Der er afsat i alt 131 mio. kr. til innovation og videnoverførsel til erhvervslivet. Heraf er de 62 mio. kr. afsat til De Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter og de 20 mio. kr. Innovationsmiljøerne. Der er afsat 39 mio. kr. til innovation og entrepreneurship og endelig er der afsat 10 mio. kr. til at sikre, at det nuværende niveau af ErhvervsPhD-stipendier opretholdes.
Yderligere information:
Afdelingschef Niels Lykke Jensen, tlf. 22 49 58 59
Chefkonsulent Karen Skytte, tlf. 22 49 58 65