Kombinatører skaber job og er mindre arbejdsløse

I Danmark har vi for få iværksættere, som starter virksomhed på deltid.

Af en nordisk undersøgelse af akademikere som iværksættere, initieret af Akademikerne i Norge, Saco i Sverige og AC i Danmark, fremgår det, at hhv. 54 pct. og 56 pct. af de akademiske iværksættere i Norge og Sverige starter virksomhed på deltid. Det er både ansatte i den offentlige og private sektor, der starter op som selvstændige ved siden af deres ansættelse (kombinatører).  2/3 af alle selvstændige i Sverige er kombinatører – og antallet stiger år for år.

Af en ny svensk rapport fremgår det, at akademikere og kvinder er overrepræsenteret blandt de, som kombinerer en ansættelse med det at starte virksomhed. Kvinder udgør 40 pct. af kombinatørerne i Sverige.

I dag er der 400.000 personer i Sverige, som får deres hovedindkomst fra en ansættelse samtidig med de har virksomhed på deltid. Deres virksomheder beskæftigede i 2009 omkring 45 000 ansatte, så selv om antal ansatte pr. kombinatør er betydelig lavere end antal ansatte i ordinære fuldtidsiværksætter-virksomheder, er kombinatørernes samlede bidrag til den totale beskæftigelse betydelig[1].

Udover at kombinationsmodellen bidrager positivt til beskæftigelsen, styrker den også den enkeltes employability/markedsværdi, idet den repræsenterer et meget fleksibelt produktionssystem, der giver mulighed at justere tid- og ressourceforbruget i hhv. virksomhed og lønmodtagerjobbet afhængig af efterspørgslen og konjunkturerne. Kombinatører i Sverige er mindre arbejdsløse end fuldtidsbeskæftigede, hvilket hænger sammen med, at mobiliteten på arbejdsmarkedet blandt kombinatører er højere end blandt fuldtidsansatte.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at det at kombinere en ansættelse med det at starte virksomhed primært er en strategi, der er relevant i opstartsfasen, hvor det endnu kan være uklart om den forretningsidé, virksomheden bygger på, kan blive hovedindtægtskilden.  Det er en måde at gøre overgangen fra ansættelse til selvbeskæftigelse lettere, idet det sikrer en stabil indkomst og ansættelsestryghed på et tidspunkt, hvor der kan være stor usikkerhed om forretningsideens bæredygtighed.  Endvidere er ansættelsen en måde hvorpå, der kan genereres den nødvendige kapital at starte egen virksomhed for.