Ledighed Maj 2020

Corona-krisen præger fortsat
Ledigheden for det akademiske arbejdsmarked bærer fortsat præg af Corona-krisen. Fra april til maj måned steg ledigheden med 1.905 bruttoledige, svarende til en stigning på 0,4 procentpoint. Det skal ses i lyset af, at der i samme periode i tidligere år har været tale om et mindre fald i ledighedsprocenten netop fra april til maj.

Samlet set har perioden med Corona hver måned haft stigninger i ledigheden, i modsætning til de fald i ledigheden der har været i samme perioder i foregående år. Samlet set er udviklingen i ledighedsprocenten for det akademiske arbejdsmarked vokset med 1,8 procentpoint mere end forventet, hvis ikke Corona-krisen havde sat sit præg. Det svarer til ca. 6.300 fuldtidsledige.

Sommerdimittender
Akademikernes arbejdsmarked er de kommende sommermåneder typisk præget af et betydeligt antal dimittender, som erfaringsmæssigt bevirker, alt andet lige, en stigning i den samlede ledighed. Det må således forventes, at de kommende måneder vil byde på fortsatte stigninger i ledighedsprocenten, dels som følge af dimittendernes indtræden på arbejdsmarkedet og dels i den udstrækning Corona-krisen fortsat præger.

 

Landsstatistikken i PDF-format          Landsstatistikken i Excel-format