Nye forskningsmilliarder skal styrke virksomhederne

AC, DI og Danske Universiteter anbefaler i fællesskab, at de offentlige forskningsinvesteringer øges til 1,5 pct. af BNP i 2020. Bedre samarbejde mellem universiteter og virksomheder skal sikre, at pengene omsættes til nye innovative løsninger til gavn for virksomhedernes konkurrenceevne.

Selv om Danmark for nogle år siden nåede Barcelonamålsætningen om at investere 3 pct. af BNP i forskning, så er det ikke længere tilstrækkeligt når vi kigger fremad. Vi vil gerne kunne sammenligne os med de mest velstående regioner i verden, og de investerer mere i forskning end vi gør i Danmark.

Læs forskningsudspillet fra AC, DI og Danske Universiteter: “Danmark i regionernes videnkapløb”.  

Formand for AC, Erik Jylling, udtaler: “Det handler om, hvorvidt vi vil være i førerfeltet eller hovedfeltet. Vores råstof er viden og uddannelse, og vi er i en international konkurrence, hvor der er mange andre, der også opfylder Barcelonamålsætningen. Vores ambition må være at sikre og øge vores velstand, og det skal blandt andet ske ved, at vi får mere produktion.”

Hvad skal pengene bruges til?
Pengene skal bruges til at sikre stærke universiteter, som har det økonomiske grundlag for at levere excellent forskning og uddanne flere kandidater – og til at udvikle forskning og ny viden i partnerskaber mellem virksomheder og universiteter, som kan bidrage til at løfte aktuelle samfundsudfordringer inden for fx sundhed, energi og miljø.

Samfundet har meget ambitiøse forventninger til universiteterne, så der er brug for at fortsætte den aktuelle politik med flerårige aftaler om universiteternes økonomi. Det skal en del af pengene bruges til. Derudover er der mange aktuelle initiativer, bl.a. FORSK2020 og anbefalingerne fra regeringens vækstteams, der giver centrale bud på, hvordan strategisk forskning kan bidrage til at løse aktuelle samfundsproblemer. Der er tale om frugtbar forskning og innovation i et samarbejde mellem universiteter og virksomheder. Det skal der også bruges flere penge på fremover.

Offentlig forskning er driver for privat forskning
Det er værd at pege på, at offentlige forskningsinvesteringer ofte er driver for private forskningsinvesteringer.Regeringen har i sin nye innovationsstrategi sat som mål, at de private investeringer i forskning og udvikling øges, så vi frem mod 2020 kommer blandt de 5 OECD-lande, hvor erhvervslivet investerer mest i forskning og udvikling som pct. af BNP. Det er en målsætning AC støtter varmt, men for at det kan nås, må vi have offentlige investeringer i fx grundforskning, der kan være driver for private investeringer i mere anvendelsesorienteret forskning.

Vi kan ikke spare os til en bedre konkurrenceevne
Set i lyset af den aktuelle krise bliver der i forvejen investeret mange penge i forskning, men AC tror ikke på, at vi kan spare os til en styrket konkurrenceposition, så vi må i stedet styrke viden og vækst i de private virksomheder. Den eneste vej frem til en stærk offentlig økonomi er at satse på at skabe flere innovative virksomheder, flere iværksættere og flere nye virksomheder, der vokser – og hæve vidensniveauet og andelen af højtuddannede i de private virksomheder. Styrker vi virksomhederne, styrker vi også beskæftigelse og skattegrundlag – og det kan give penge til nye offentlige investeringer i forskning og udvikling.

Vi må forberede det næste opsving med investeringer
På den måde bør vi forberede det næste opsving med investeringer. Under en lavkonjunktur som den aktuelle må vi forberede os på at udnytte det kommende opsving ved at investere bl.a. i forskning, udvikling og innovation. Dermed kan vi øge produktiviteten, så de danske virksomheder står stærkest muligt i konkurrencen, når næste højkonjunktur kommer.