Positivt at regeringen sætter fornyet fokus på forskningen

I dag præsenterer regeringen en ny forsknings- og innovationspolitisk strategi med fokus på øget kvalitet i forskningen, mere teknologisk forskning og bedre karriereveje for forskerne. Konkret vil regeringen bl.a. etablere en såkaldt Nobelpagt med de store fonde, indføre en ny model for fordeling af basismidler, som fremmer kvalitet og nyskabelse i forskningen og sætte fokus på at skabe gode forskerkarriereveje.

”Det er positivt, at regeringen med dette forsknings- og innovationspolitiske udspil sætter fornyet fokus på forskningen, efter at uddannelse i en årrække har været i fokus. Det er også oplagt at stille skarpt på kvalitet i forskningen, for i de senere år har kvantiteten i publiceringen fyldt alt for meget i vurderingen af forskernes resultater. Om vi så kalder det Nobelprisniveau eller højeste internationale niveau har nok mest symbolsk betydning – det afgørende er, at vi sikrer gode og stabile rammer for forskningen”, siger Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne.


En ny model for fordeling af basismidler

Et meget vigtigt element i udspillet er regeringens ønske om at indføre en ny model for fordeling af basismidler med det formål at fremme kvaliteten i forskningen, fremme nyskabende forskning og understøtte samfundsmæssigt særligt efterspurgte forskningsområder. Den nye model skal bestå af en stor fast basisbevilling og så en mindre andel, som fordeles efter et performanceelement. Det er en interessant men vanskelig øvelse, og Akademikerne finder det positivt, at regeringen i første omgang nedsætter et ekspertudvalg, der skal udarbejde konkrete forslag til et kvalitetsfremmende element i en ny samlet model.

”Det er altid meget svært at ændre på fordelingen af basismidler, og nu hvor der lige er vedtaget en ny model for fordeling af uddannelsesbevillinger, så er jeg stærkt optaget af, om vi risikerer, at der bliver for meget ustabilitet i universiteternes økonomi. Jeg vil derfor anbefale, at man giver sig god tid til at arbejde med en ny model – og at man sikrer sig, at der er ro på universiteternes grundøkonomi, før man ændrer noget”, siger Lars Qvistgaard.


Attraktive karriereveje for talentfulde forskere

Et meget positivt element i udspillet er, at der sættes øget fokus på forskernes karriereveje og på meriteringen af forskerne. Regeringen vil gennemføre et eftersyn af karrierevejene i dansk forskning og se på arbejdsdelingen blandt det videnskabelige personale, fx i forhold til uddannelse og forskning. Og ikke mindst sættes der spot på, at det ikke er tilstrækkeligt, når vi i dag har forskningspublicering som den altafgørende faktor i meriteringen af forskerne. Regeringen vil gerne belønne bl.a. høj kvalitet i forskningsartiklerne frem for mange artikler, samarbejde med omverdenen og undervisning, og det finder Akademikerne meget positivt. Der er brug for en bredere incitamentsstruktur for forskerne, hvis universiteterne skal kunne løse den brede vifte af opgaver, som samfundet forventer af dem.

Der følger ingen nye penge med strategien

Desværre følger der ingen nye penge med udspillet, og regeringen fastholder blot den ti år gamle målsætning om, at der årligt afsættes 1 pct. af BNP til forskning og udvikling. Det er for uambitiøst – det er på tide, at vi igen sætter ny ambitioner for de offentlige forskningsbevillinger.

”Regeringen læner sig i for høj grad op af en forhåbning om, at de private fonde fortsat vil øge deres investeringer i offentlig forskning – og det kan vise sig problematisk at satse på, fordi fondenes bevillinger i dag – hvor positive de end er – også er med til at skævvride forskningen. Fondenes bevillinger falder mest inden for de ”våde” områder, og fondene bevilger sjældent penge til overhead, så universiteternes basismidler bliver i for høj grad bundet til at hjemtage eksterne midler”, siger Lars Qvistgaard.


Akademikerne ser frem til samarbejdet om initiativerne

Det tager mange år at opbygge et forskningsmiljø i Nobelklasse, men det kan ødelægges på få måneder. Så heldigvis har mange af initiativerne i udspillet form af, at der nedsættes en arbejdsgruppe, udarbejdes en handlingsplan eller gennemføres en analyse. Akademikerne vil gerne kvittere positivt for, at regeringen på et vanskeligt område som forskningen farer med lempe og undersøger forholdene grundigt, før et ny tiltag sættes i søen. Vi glæder os til samarbejdet om initiativerne.

Læs regeringens udspil her