Regeringens udspil om globaliseringsmidler

Regeringen har netop offentliggjort sit forslag til udmøntning af globaliseringsmidlerne til forskning for 2011-2012, og i denne uge starter forhandlingerne så med forligspartierne S, R og DF. Der er ikke det store spillerum for nye store investeringer, da en del tidligere bevillinger fra globaliseringspuljen løber ud i år – og forslaget indebærer da heller ikke de store overraskelser.

 

Regeringen har leveret et ret enkelt forslag, hvor størstedelen af reserverne på 1,4 mia. kr. for 2011 afsættes til strategisk forskning inden for fødevarer, energi og sundhed, nemlig i alt ca. 800 mio. kr. Derudover foreslås der afsat ca. 110 mio. kr. til basismidler til universiteterne, 10 mio. kr. til sektorforskning og forskningsinstitutioner under Kulturministeriet, ca. 150 mio. kr. til videnoverførsel til erhvervslivet og hhv. ca. 100 mio. kr. til Det frie Forskningsråds karriereprogram for forskertalenter og ca. 100 mio. kr. til Grundforskningsfonden.
Ser man på basismidlerne bliver der med forslaget dog reelt kun en meget lille stigning i basismidlerne til universiteterne på 34 mio. kr. fra 2010 til 2011. Størstedelen af stigningen i basismidlerne fra 7.539 mio. i 2010 til 7.905 mio. kr. i 2011 er nemlig midler til forskerskoler på 211 mio. kr., som blot teknisk er omlagt fra en anden finanslovskonto.
Endelig foreslår regeringen som bebudet, at der afsættes ca. 100 mio. kr. til en matchfond, hvor universiteterne kan få tildelt ekstra midler ved at være gode til at tiltrække ekstra private forskningsmidler. Disse midler forestiller regeringen sig at klassificere som basismidler – som et forsøg på at imødekomme kravene fra både oppositionen, universiteterne og AC om flere basismidler. Der foreligger dog foreløbig ingen konkret model for matchfonden, og det vides derfor ikke, om midlerne tildeles universiteterne uden bindinger, når de først er opnået i konkurrence med de øvrige universiteter.
Hvis en sådan ordning realiseres vil tiltrækningen af eksterne midler både tælle ekstra som en del af den eksisterende model for tildeling af nye basismidler og som en del af matchfonden. Dermed vil de forskningsmiljøer, som har lettest ved at tiltrække eksterne private midler ikke blot blive belønnet dobbelt, men tredobbelt. Umiddelbart fremtræder matchfonden i dette forslag som en slags afløser for den tidligere præmieringsordning, hvor universiteterne kunne opnå ekstra basismidler ved at til tiltrække udenlandske forskningsmidler. Denne ordning foreslår regeringen nemlig umiddelbart ikke flere midler til.
Over for regeringens forslag står universiteternes udmelding om, at de har brug for ca. 700 mio. kr. i ekstra basismidler alene i 2011 for blot at kunne opretholde det eksisterende aktivitetsniveau. Det skyldes ikke mindst de store udgifter til fordoblingen af ph.d.-optaget i perioden 2007-2010, som har været underfinansieret fra starten og derfor nu “binder” mange basismidler på universiteterne.
AC har allerede som opvarmning til disse globaliseringsforhandlinger foreslået, at man bringer en større del af forskningsreserverne i spil og fordeler flere af de allerede afsatte reserver. Dermed kan der blive ca. 100 mio. kr. mere til fordeling i 2011 og væsentligt mere i 2012.
AC har også foreslået, at man suspenderer besparelserne fra genopretningspakken og fastholder det oprindelige ambitionsniveau fra velfærdsaftalen frem for at mindske forskningsinvesteringerne på grund af faldet i BNP. Endelig har AC foreslået, at man indgår flerårsaftaler om universiteternes økonomi, så der en årrække frem i tiden kan være sikkerhed for niveauet for basismidlerne – hvorved universiteterne gives ordentlige planlægningsmuligheder.
Der er sættemøde for globaliseringsforhandlingerne tirsdag den 12. oktober, og derefter er der forhandlingsmøder i VTU onsdag den 13. oktober og fredag den 15. oktober. Der er stort set kun midler til udmøntning i puljen til forskning og udvikling i denne omgang.
Læs regeringens forslag til fordeling samt VTU’s pressemeddelelse her.
Nærmere information:
Afdelingschef Niels Lykke Jensen, tlf. 22 49 58 59
Chefkonsulent Karen Skytte, tlf. 22 49 58 65