Et nyt og bedre beskæftigelsessystem

 

Vejene til job er mange, og forskellige grupper af ledige kræver forskellige indsatser. Som be­skæf­tigelsesindsatsen er indrettet i dag, spildes der for mange kræfter på en indsats, der ikke effektivt bringer ledige tættere på job. Det gælder ikke mindst for gruppen af forsikrede ledige, som allerede er medlemmer af et fagligt netværk.

 

 • Indsatsen for de forsikrede ledige placeres i a-kassen i de første 6 måneder og ikke kun de 3 måneder, som vil gælde fra 2024

A-kasserne kender medlemmernes faglighed og udviklingen på det relevante job­mar­ked og har derfor de bedste forudsætninger for at varetage en effektiv beskæftigelses­indsats.

 

 • Den nationale trainee-indsats permanentgøres

Trainee-indsatsen er et vigtigt redskab til at få unge ledige i job og bør bevares. Særligt nyuddannede kommer lige nu i job som aldrig før. Men for nogen kan vejen til job være kringlet. Derfor er det vigtigt, at der gennem trainee-indsatsen fortsat tilbydes en målrettet beskæftigelsesindsats, som er tilrettelagt efter de nyuddannedes situation.

 

 

Et godt og trygt dagpengesystem for alle

 

Efter mange års udhuling er der udsigt til en styrkelse af dagpengesystemet. Det er dog væ­sentligt, at de planlagte forbedringer faktisk gennemføres, og der er derudover grund til at bremse nogle af de forringelser, der påtænkes gennemført.

 

 • ”Beskæftigelsestillægget” til personer med høj anciennitet og lav ledighed bag sig bør indføres hurtigst muligt

Akademikerne foreslår samtidigt, at det overvejes, om tillægget bør suppleres af yder­ligere tiltag for at fastholde forsikrede med lave kompensationsgrader.

 

 • Dimittendforringelser bør bremses

Folketinget har vedtaget en sænket dagpengesats og halveret dagpengeperiode for di­mit­tender. Tiltaget bærer præg af at være udtænkt under en buldrende højkonjunktur, og i den nuværende økonomiske situation fremstår det uhensigtsmæssigt. Hvis ikke for­ringelserne bremses, risikerer tusinder at nyuddannede at ryge ud af dagpenge­systemet.

 

 • Lønmodtagere og selvstændige bør sidestilles i dagpengesystemet

Samfundet vinder, når der opstår nye ideer og virksomheder. Derfor er det en udford­ring, at selvstændige er dårligere stillet i forhold til dagpenge ved arbejdsløshed og sygdom. Lønmodtagere, selvstændige og iværksættere bør sidestilles, så alle kan modtage arbejdsløsheds- og sygedagpenge fra første dag.

 

 

En styrkelse af den danske model i den offentlige sektor

 

Den danske model er en afgørende forudsætning for, at den offentlige sektor også fremover vil kunne levere velfærd af høj kvalitet. En ny regering bør arbejde for at styrke modellen og gøre den mere velfungerende.

 

 • Den offentlige løndannelse skal gøres mere fleksibel

En ny regering bør invitere de to hovedorganisationer og de tre offentlige arbejdsgivere til drøftelser om, hvorvidt budgetloven, budgetteringspraksisser og økonomistyring samt økonomiaftalerne mellem kommunerne og Finansministeriet står i vejen for en optimal lønpolitik i den offentlige sektor. Fokus bør være på at sikre fleksibilitet på en måde, der ikke belaster den offentlige økonomi.

 

 • Nedsættelse af trepartsstatistikudvalg for den offentlige sektor

Det fælles faktagrundlag for de offentlige overenskomstforhandlinger bør styrkes. Der bør nedsættes et trepartsstatistikudvalg på det offentlige område med deltagelse af de to hovedorganisationer og de tre offentlige arbejdsgivere. Alternativt kan det eksiste­ren­de trepartsstatistikudvalg for den private sektor udvides til også at omfatte de rele­vante offentlige parter.

 

 • Den statslige arbejdsgiver skal have et reelt forhandlingsmandat

Det skal sikres, at den statslige arbejdsgiver har den politiske bemyndigelse til at indgå i reelle forhandlinger om alle relevante temaer. Eftersom Finansministeriet i sidste ende varetager den økonomiske ramme for den offentlige sektor, kan det overvejes, om den statslige arbejdsgiver igen skal høre under Finansministeriet.

 

 

Bedre rammer om et godt arbejdsliv

 

Et godt arbejdsliv kræver gode rammer for tilknytning til arbejdsmarkedet og en sund balance mellem privatliv og arbejde. Alligevel oplever hele 14 % af lønmodtagerne at føle sig stressede, langt de fleste pga. arbejde. Samtidig må vi konstatere, at funktionærloven, som udgør det primære sikkerhedsnet for tusinders af menneskers arbejdsliv, ikke er fulgt med tiden.

 

 • Der bør laves en national strategi for styrkelse af psykisk arbejdsmiljø og be­kæmpelse af stress

Strategien bør bl.a. fokusere på afbureaukratisering, uddannelse af personaleledere i psykisk arbejdsmiljø, formidling af bekendtgørelsen af psykisk arbejdsmiljø, øget aner­kendelse af psykiske arbejdsskader og faste bevillinger til Arbejdstilsynet og Det Natio­nale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

 

 • Funktionærloven bør ajourføres

Reglerne om opsigelsesvarsler og -godtgørelser bør forbedres, 120-dages-reglen bør afskaffes, og barselsbestemmelserne om halv løn til kvinder – men ingen lønret til mænd – trænger til en opdatering.

 

 • Styrket ungeindsats

Unges trivsel, herunder i arbejdsmiljøet bør styrkes, ligesom vi må se på at sikre gode rammer for overgangen fra uddannelse til arbejdsliv.

 

 

Gode uddannelser i et fleksibelt videregående uddannelsessystem

 

Et stærkt uddannelsessystem er forudsætningen for velstand og velfærd. Vi er som land helt afhængige af dygtige unge, der skal finde svaret på fremtidens udfordringer. Det kræver, at vi som samfund skaber gode og fleksible rammer for unges dygtiggørelse og trivsel, og at vi in­vesterer i uddannelser af høj kvalitet til fremtidens kompetencebehov.

 

 • Bedre udnyttelse af mere fleksibel uddannelsesstruktur på universiteterne

Et enigt Folketing gav i 2019 de studerende en række nye muligheder for erhvervs­ret­ning og vekselvirkning mellem studie og arbejdsmarked. Blandt andet deltids­uddan­nel­ser på kandidatniveau sideløbende med deltidsbeskæftigelse. En gennemgang af status for aftalens udmøntning skal klarlægge behovet for yderligere tiltag rettet mod univer­si­teter, arbejdsgivere og studerende i forhold til i højere grad at sikre bachelorer alter­nativer veje til en direkte fortsættelse på retskravskandidaten.

 

 • Et nationalt kompetenceråd for videregående uddannelser

Efter inspiration af Det Økonomiske Råd, nedsættes et nationalt kompetenceråd for videregående uddannelser, der på baggrund af analyser, og i dialog med centrale interessenter og uddannelsessektorer, rådgiver Folketinget om udviklingen i efter­spørgslen efter videregående uddannelseskompetencer på arbejdsmarkedet, herunder behovet for tværgående uddannelseskompetencer og overgange i det videregående uddannelsessystem. Rådet skal sammensættes af eksperter ud fra en flerhed af viden og indsigt i uddannelse, økonomi og arbejdsmarked.

 

 • Takst 1 skal løftes permanent

Takstløft til humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser udløber med udgang­en af 2022 og fremgår ikke af Finanslovsforslaget for 2023. Dette selvom et permanent løft af takst 1 blev aftalt med en ny reformpakke for dansk økonomi tidligere på året. Mang­lende fortsættelse af taxameterløftet svarer til en uddannelsesbesparelse på 280 mio. kr. årligt. Det er uholdbart. En ny regering bør som det første afsætte midler til et takstløft for 2023, indtil finansieringen af det besluttede varige taxameterløft, er på plads.

 

 

Efter- og videreuddannelse for hele arbejdsstyrken

 

Kravene til arbejdsindsatsen og vilkårene på arbejdsmarkedet er konstant i forandring, og det forventes, at den enkelte arbejder mere og længere. Det kræver, at man kan udvikle sig og lære nyt hele livet.

 

 • En samlet national kompetencestrategi

Der skal formuleres en national, tværgående vision for livslang læring for hele arbejds­styrken. Konkrete initiativer bør udmøntes og finansieres via en ny flerårig treparts­af­tale om efter-og videreuddannelse.

 

 • Offentlig efter- og videreuddannelse skal være for alle

Offentlige tilskud og støtteordninger til efter- og videreuddannelse, fx VEU-omstil­lings­fonden og VEU-godtgørelsen, skal være for alle grupper uanset uddannelsesniveau – også løstansatte og ledige. Udviklingen går så hurtigt, at alle typer af uddannelse skal fornyes og suppleres for at holde kompetencerne ajour.

 

 

 

Ambitionerne på forskningsområdet skal genoplives

 

Kriserne på sundheds-, klima- og sikkerhedsområdet har vist, at ny viden er grundlaget for at udvikle Danmarks velfærdsmodel og økonomiske fundament. Når det for alvor brænder på, er der brug for forskning, der kan give løsninger på morgendagens udfordringer. Der er brug for forskning, der flytter noget – og det kræver tid og ressourcer. Men visionerne på forsknings­området er ikke stærke nok, og investeringerne står i stampe – det må ændres.

 

 • Der bør afsættes flere penge til offentlig forskning

Målet for de offentlige forskningsinvesteringer har ikke flyttet sig i 12 år, og der bør sættes et nye visionært mål på 1,5 pct. af BNP i 2030. Med forventning om lav vækst de kommende år er det ekstra vigtigt at øge ambitionsniveauet.

 

 • Bevillinger fra EU skal være en ekstra gevinst

Når danske forskere tiltrækker penge fra EU, reguleres de statslige forsknings­investe­ringer tilsvarende ned. Den kobling må brydes: EU-bevillingerne bør ikke regnes med i BNP-målet.

 

 • Virksomhedernes fradrag for forskning skal være permanent

Aktuelt kan virksomhederne fradrage 130 pct. af deres udgifter til forskning og udvik­ling, og det niveau bør gøres permanent. Både store virksomheder og SMV’er skal have det størst mulige incitament til at investere i forskning og udvikling af nye løsninger.

 

 

Bedre vilkår for iværksættere og SMV’er

 

Vi skal sikre, at den viden og innovation, som skabes på universiteterne, kommer ud at arbej­de og bidrager med løsninger på klimakrisen og andre samfundsudfordringer. Det rummer et stort vækst- og eksportpotentiale, som vil kunne styrke dansk konkurrenceevne og produk­tivi­tet.

 

 • Iværksættere skal have bedre adgang til kapital i de tidlige udviklingsfaser

For mange iværksættere er udvikling af nye løsninger omkostningsfyldt, og afkastet er usikkert. Der bør derfor udvikles bedre låne- og finansieringsmuligheder målrettet i­værk­sættere i de tidlige opstartsfaser.

 

 • Iværksætterforløb for højtuddannede ledige

Højtuddannede ledige bør som led i beskæftigelsesindsatsen tilbydes et målrettet i­værk­sætterforløb, der kan give dem de rigtige redskaber til at starte egen virksomhed.

 

 • Erhvervsstøttemidler til ansættelse af nyuddannede i SMV’er

Erfaringen er, at højtuddannede kan bidrage med viden og kompetencer, som gør min­dre virksomheder mere produktive og konkurrencedygtige. Der bør derfor afsættes er­hvervsstøttemidler for at styrke ansættelsen af nyligt højtuddannede i små og mellem­store virksomheder. Konkret foreslås en national ordning med kursus- og virksomheds­praktik til ledige, som opkvalificeres til at hjælpe private virksomheder med inspiration fra Det Grønne Akademi og Det grønne rejsehold.

 

 • Akademikerne skal repræsenteres i erhvervsfremmesystemet

Arbejdsmarkedet er i stigende grad præget af medarbejdere med akademiske uddan­nel­ser. Der er derfor behov for, at de akademiske faggrupper repræsenteres i erhvervs­fremmesystemet for at styrke vækst- og udviklingspotentialerne.