Ro omkring universiteternes økonomi

Med den endelige finanslovsaftale er der sikret basismidler i 2013 på samme niveau som i 2012, og en videreførelse af taxameterløftet på humaniora og samfundsvidenskab.

Med finanslovsaftalen, herunder fordelingen af de 770 mio. kr. i forskningsreserven, er der nu sikret ro og stabilitet omkring universiteternes økonomi i 2013. Samtidig er både niveauet for basismidlerne og taxameterløftet fastholdt i budgetårene 2014 og 2015, og dermed har regeringen og Enhedslisten signaleret, at det er intentionen at videreføre det aktuelle niveau i de kommende tre år.

AC er meget tilfreds med regeringens og Enhedslistens signal om at prioritere flere basismidler til universiteterne og derved forbedre balancen mellem universiteternes basismidler og de konkurrenceudsatte forskningsmidler til gunst for den frie forskning og uddannelsernes forskningsbasering.

Der skal også lyde ros fra AC til regeringen og Enhedslisten for at sikre videreførelsen af det forhøjede taxametertilskud til de samfundsvidenskabelige og humanistiske uddannelser i de kommende tre år. Sammen med taxameterforhøjelsen er der skabt en klar forventning til universiteterne om at levere kvalitetsløft af uddannelserne for pengene. AC vil fortsætte arbejdet for et permanent taxameterløft og vil i de kommende år indgå i nærmere dialog med universiteterne om sikring af uddannelsernes kvalitetsniveau.