Andelen af akademikere i produktionsvirksomheder vokset med 50 pct.

Analyse: Mellem 2008 og 2013 voksede antallet af ansatte med en lang videregående uddannelse i produktionsvirksomheder med knap 2.300, svarende til en stigning på knap 15 pct. I samme periode er der blevet godt 72.000 færre ansatte i produktionsvirksomheder, hvilket betyder at andelen af ansatte med en lang videregående uddannelse (LVU) er vokset fra godt 5 pct. til 7½ pct., hvilket svarer til, at andelen af ansatte med en lang videregående uddannelse er vokset med 50 pct.

Akademikere i produktionsvirksomheder

Kilde: Danmark Statistik

Baggrund: Statistikken bagved

Ifølge den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS) fra Danmarks Statistik var der ca. 327.000 ansatte i produktionsvirksomhederne i 2008. Heraf udgjorde de ansatte med en lang videregående uddannelse eller en forskeruddannelse knap 17.000 personer, svarende til 5 pct. af de ansatte.

Mellem 2008 og 2013 blev der godt 72.000 færre beskæftigede hos produktionsvirksomhederne. I samme periode blev der knap 2.300 flere ansatte med en lang videregående uddannelse eller en forskeruddannelse, jf. tabel 1.

Tabel 1. Udvikling i beskæftigelsen i produktionsvirksomheder

1.000 person (andel i pct.)

2008

2013

Absolut ændring
(relativ ændring)

Ufaglærte

114 (34,9)

74 (29,1)

-40 (-34,7)

Faglærte

138 (42,2)

109 (42,9)

-30 (-21,0)

KVU og MVU

49 (15,0)

43 (16,9)

-6 (-12,0)

LVU og PH.d.x

17 (5,1)

19 (7,6)

2 (13,6)

Uoplyst

9 (2,8)

9 (3,5)

1 (6,0)

I alt

327 (100,0)

254 (100,0)

-73 (-22,3)

Kilde: Danmark Statistik, RAS

Det vil sige, at mens den samlede beskæftigelse i produktionsvirksomhederne faldt med 22,3 pct., ja der voksede beskæftigelsen af personer med en lang videregående uddannelse og en forskeruddannelse med 13,6 pct.

Det betød, at andelen af ansatte med en lang videregående uddannelse eller en forsker uddannelse voksede fra 5,1 pct. til 7,6 pct., hvilket vil sige at denne andel voksede knap 50 pct.

Boks A. Datagrundlag for analysen
Analysen bygger den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik fra Danmarks Statistik, der rummer data for perioden 2008 – 2013.

I analysen deles de ansatte op i gruppen ufaglærte, der dækker alle hvis højst fuldførte uddannelse er en ungdomsuddannelse. Faglærte dækker over gruppen med er erhvervsuddannelse. KVU og MVU dækker gruppen med korte og mellemlange videregående uddannelser. LVU dækker over alle med en lang videregående uddannelse eller en forskeruddannelse.

Fremstillingserhverv, eller produktionsvirksomhederne, dækker over fremstillingserhverv som fx fremstilling af fødevarer, Olieraffinaderier, medicinalindustri, maskinindustri mv.

Mere information

Benn Gandløse Vestergaard, Cheføkonom, T: 3142 5236 E: bv@ac.dk