EU-Domstolen fastslår, at tjenestemænd over 65 år også har ret til rådighedsløn

Læs EU-Domstolens afgørelse C-546/11 (Toftgaard).

EU-Domstolen har netop udtalt, at det er i strid med EU-reglerne, når en tjenestemand over 65 år nægtes adgang til rådighedsløn ved stillingsnedlæggelse, alene under henvisning til at tjenestemanden er fyldt 65 år.

EU-domstolen er af den danske Højesteret blevet bedt om at forholde sig til en række spørgsmål om fortolkningen af artikel 6 i EU-direktiv 2000/78EF om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv ved en såkaldt anmodning om præjudiciel afgørelse.

I den bagvedliggende sag, som er anlagt af Djøf – og støttet af CFU og KTO, blev et medlem, som var ansat som statsamtsmand, afskediget på grund af stillingsnedlæggelse. Medlemmet var på tidspunktet for afskedigelsen fyldt 65 år, og havde derfor ifølge de dagældende regler ikke ret til rådighedsløn. Medlemmet gjorde imidlertid sin arbejdsgiver opmærksom på, at han ønskede at overgå til en anden stilling, og anførte samtidig at han var indstillet på at gå ned i løn. Efter afskedigelsen fortsatte medlemmet med visse honorerede hverv. Det var således meget tydeligt, at medlemmet ikke havde til hensigt at få sin alderspension udbetalt (lige med det samme). Djøf indbragt derfor spørgsmålet om retten til rådighedsløn til tjenestemænd over 65 år for domstolene. I første omgang tabte Djøf sagen ved Østre Landsret. Sagen blev derfor anket til Højesteret, som nu har fået klar besked fra EU-domstolen om, hvordan EU-reglerne skal fortolkes i forhold til spørgsmålet om rådighedsløn til tjenestemænd over 65 år. EU-domstolen anerkender, at det kan være legitimt at nøjes med at sikre de tjenestemænd, der ikke kan få alderspension. Imidlertid finder EU-domstolen at det er at gå for vidt, når alle 65 årige tjenestemænd afskæres fra rådighedsløn, alene på grund af deres alder.

Det er nu op til Højesteret at afgøre den konkrete sag.

Tjenestemandslovens § 32 er efter sagens anlæggelse blevet ændret, således at retten til rådighedsløn ophører når en tjenestemand opnår folkepensionsalderen jf. lov om social
pension. Da der således fortsat er tale om et objektivt alderskriterium, må det antages, at EU-dommen også får betydning på de nugældende regler.

Læs EU-Domstolens afgørelse C-546/11 (Toftgaard) her.