Fire organisationer i opråb: Kompromis med sundhedsfagligheden får ikke vagtplanerne til at gå op

Debatindlægget blev bragt først gang i Altinget d. 12.9.2023.

Formand Lisbeth Lintz, Akademikerne

Formand Jeanette Præstegaard, Danske Fysioterapeuter

Formand Tina Nør Langager, Ergoterapeutforeningen

Formand Lis Munk, Jordemoderforeningen

Så kom Robusthedskommissionen med sine anbefalinger til, hvorledes sundhedssektoren skal håndtere en stigende udfordring med mangel på kvalificeret arbejdskraft. Vi har med spænding set frem til Robusthedskommissionens rapport, da kommissionen netop er sat i verden for at finde løsninger på udfordringer med rekruttering og fastholdelse af visse sundhedsfaglige personalegrupper. Udfordringer der samtidig forværres af faldende ungdomsårgange i de kommende år og af svigende optag og højere frafald på de store professionsuddannelser.

Der er således behov for at tænke nyt. Men ikke alle nye forslag fra den afsluttende rapport er lige gode. Der er desværre en tendens til, at vi i Danmark alt for ofte bruger den uddannelsespolitiske værktøjskasse til at løse problemer og udfordringer, der handler om alt muligt andet end uddannelse. Fx når politikere bruger uddannelsespolitikken til at føre regionalpolitik som vi så med udflytning af uddannelsespladser.

Eller når man som Robusthedskommissionen foreslår at bruge den uddannelsespolitiske værktøjskasse til at løse problemerne med arbejdsmiljøet og arbejdsvilkårene i sundhedssektoren. Men vi må aldrig gå på kompromis med fagligheden og kvaliteten af de sundhedsfaglige professionsuddannelser for at løse problemer med vagtplanerne på hospitalerne.

Robusthedskommissionen foreslår at mangfoldiggøre de sundhedsprofessionelles opgaver så medarbejderne løser andre og flere opgaver end dem, de er uddannede til. Forslaget vil kunne udhule faglighed og dermed kunne skade fastholdelse og rekruttering, hvis ikke der tages højde for professionsfagligheden i de nye tiltag.

Det betyder ikke, at der ikke er uddannelsesmæssige udfordringer for sundhedssektoren. For det er der. Men det er afgørende, at vi får afstemt udfordringerne med løsningerne. At skelne mellem udfordringer, der kræver løsninger i uddannelsessystemet og udfordringer, der skal løses i sundhedssektoren.

Når det er sagt, er der også rigtig gode uddannelsesforslag i Robusthedskommissionens rapport. Ikke mindst forslagene om bedre merit og sporskifte. Vi er meget enige i, at uddannelserne i langt højere grad skal anerkende uddannelsessøgendes tidligere gennemførte fag. Og forslaget om at se på realkompetencer i en samlet individuel vurdering ved optag på en sundhedsfaglig videregående uddannelse, er også spændende.

Robusthedskommissionen peger på, at hver fjerde studerende, der starter på en sundhedsfaglig professionsbacheloruddannelse, ender med at droppe ud. Omkring to tredjedele af dem, der afbryder deres sundhedsfaglige uddannelse vil starte på en ny uddannelse inden for to år.

Frafald er et generelt vilkår og ikke kun en udfordring på de sundhedsfaglige videregående uddannelser. Med næsten 65.000 nye studerende, der blev optaget på videregående uddannelser i 2022, er det forventeligt, at omkring 13.500 af dem vil fortryde deres studievalg og vælge at skifte studie.

Derfor er vi også glade for, at regeringen sammen med SF, Liberal Alliance, Konservativ Folkeparti og Danmarksdemokraterne før sommerferien aftalte en sammenhængs- og meritreform for de videregående uddannelser. For problemstillingen med forsinkelse i uddannelsessystemet som følge af lav grad af meritgivning, er ikke kun relevant for de sundhedsfaglige uddannelser. Men meritforslagene fra Robusthedskommissionen kan passende inspirere til arbejdet med en sammenhængs- og meritreform for hele det videregående uddannelsessystem.

I uddannelsesudspillet ”Flere åbne døre” fra foråret, kommer vi med seks konkrete forslag til, hvordan en sammenhængs- og meritreform kan se ud. For os er det afgørende, at en sammenhængs- og meritreform betrygger de unge i, at døre ikke lukkes med uddannelsesvalget, men at der vil være nye døre, der åbnes for meningsfulde uddannelses- og meritveje.

En sammenhængs- og meritreform bør sikre et forpligtende nationalt meritsamarbejde på tværs af uddannelsessektorer, styrket incitament hos institutionerne til at give studieskiftere meningsfuld merit, samt større gennemsigtighed for den enkelte studerende i forhold til meningsfulde meritveje og muligheder for at få merit ved studieskift.

Potentialet ved en sammenhængs- og meritreform er ikke kun stort for de sundhedsfaglige videregående uddannelser, men for hele det videregående uddannelsessystem. Helt afgørende for en vellykket reform, er, at der sker en reel inddragelse af uddannelsesinstitutionerne og centrale interessenter. Det er de videregående uddannelsesinstitutioner, der har ansvaret for kvaliteten og det faglige niveau og det er de centrale interessenter, der kender uddannelserne og de arbejdsmarkeder, de studerende skal ud på som nyuddannede.