Kommissionens 2. høring vedr. arbejdstidsdirektiv

Orientering om Kommissionens anden høring vedr. arbejdstidsdirektivet

 

“Som led i revisionen af EU’s arbejdstidsdirektiv har Kommissionen iværksat den obligatoriske anden fase af høringen af arbejdstagernes og arbejdsgivernes repræsentanter på EU-plan. Kommissionen har desuden fremlagt en detaljeret rapport om den retlige gennemførelse af arbejdstidsdirektivet i EU-landene.
Med den nye høring opfordres arbejdsmarkedets parter til at tilkendegive deres holdninger til modeller for revision af EU’s arbejdstidsregler. Der gøres desuden rede for de vigtigste resultater af den første fase i høringen af arbejdsmarkedets parter, og der gives en oversigt over de seneste data om arbejdstidstendenser og ‑mønstre og over de sociale, arbejdsmarkedsmæssige og økonomiske konsekvenser af de nugældende regler i EU-landene.
I denne anden fase opfordres arbejdsmarkedets parter til at tilkendegive deres holdninger til to alternative tilgange, der er baseret på enten en mere snæver eller en mere bred revision. Der skal tages stilling til detaljerede løsningsmodeller, som omfatter nøgletemaer som f.eks. rådighedsvagter, minimumshvileperioder, for lang arbejdstid, bedre balance mellem arbejde og familieliv og præcisering af områder, hvor forskrifterne forekommer uklare.
I anden fase af høringen skal arbejdsmarkedets parterinden udgangen af februar 2011oplyse Kommissionen om deres holdninger til diverse løsningsmodeller vedrørende ændringer af arbejdstidsdirektivet.”
På hjemmesiden findes desuden links til diverse dokumenter relateret til høringen, herunder også pressemeddelelse om høringen af 21. december 2010.
Yderligere oplysninger:
Arbejdstidsdirektivet
Communication :
Implementation report :
Independent study (Deloitte-rapport) :