Omstillingspilot til SMV’erne

Her ser du et af Akademikernes forslag til Finanslov 2021

 

Akademikerne foreslår, at der etableres en ny erhvervsstøtteordning målrettet små og mellemstore virksomheder – en ordning til at bistå omstillingen i SMV’erne.

 

 

Ordningen skal udformes som en rettighed for små og mellemstore virksomheder og bestå i, at SMV’er kan modtage tilskud til løn til ordinær ansættelse af den første medarbejder med en mellemlang eller lang videregående uddannelse (herefter ’højtuddannet’) i forbindelse med virksomhedens omstillingsproces eller uløste udviklingsopgaver. Ordningen har tre spor: 1) grøn omstilling, 2) digitalisering og 3) eksport.

Forslaget bygger videre på de mange gode erfaringer fra tidligere beslægtede ordninger, der nu er udløbet, blandt andet Isbryderordningen fra 90’erne og Videnpilotordningen fra 0’erne. Forslaget vil styrke SMV’ernes konkurrenceevne og bl.a. gøre dem bedre i stand til at håndtere den grønne og digitale omstilling samt give dem bedre forudsætninger til at fastholde og erobre nye markeder.

 

Brændende platform:

 

COVID-19 har givet mange virksomheder et ’wake-up call’; en erkendelse af, at forretningens nuværende kompetencer ikke er tilstrækkelige til at håndtere de markante udfordringer og omstillinger, de står overfor. Der er således et vindue nu, hvor flere SMV’er har behov for at handle anderledes, end de plejer, for at sikre konkurrencekraft og en plads i markedet. Det kalder på nye, og for nogle ukendte, kompetenceprofiler.

 

Finansiering:

 

Ordningen er skalerbar, men Akademikerne anbefaler, at der som minimum af afsættes 80 millioner kr. årligt 3 år frem. Det svarer til, at ca. 750-800 virksomheder årligt kan benytte sig af ordningen. Ordningen vil være udgiftsneutral, da effekter fra lignende ordninger viser en betydelig fremgang i ansættelse og omsætningen i de deltagende virksomheder.

 

Effekter ved lignede ordninger:

 

De seneste tal for ordningen i projektet Vækst Via Viden i Nordjylland viser, at der er skabt 750 match mellem virksomheder og højt uddannede, hvoraf 147 af disse match er lykkedes via en lignende tilskudsordning. Af dem er 78 % fastansætte efter forløb i samme virksomhed, og ca. 90% af går i job efter forløbet. Derudover bliver der på sigt skabt et job mere udover den specifikke højtuddannede i virksomheden, og an- Side 2 af 2 tallet undgåede fyringer er på 0,20 pr. forløb. Dvs. at der gennemsnitligt skabes/fastholdes ca. to job pr. tilskudsmodtagende virksomhed varigt.

 

Målgruppen:

 

Den primære målgruppe er små og mellemstore virksomheder, mens den sekundære er højtuddannede, som ansættes som omstillingspiloter, samt en afledt beskæftigelses- og fastholdelseseffekt for eksisterende medarbejdergrupper.

 

Om ordningens kriterier – hvad udløser retten til tilskuddet?

 

Ordningen skal på baggrund af objektive kriterier understøtte viden- og kompetenceflow til alle SMV’er med op til 50 ansatte og med en omsætning på højest 75 mio., hvor SMV’er kan opnå medfinansiering til løn i 6- 12 måneder: SMV’er i yderområder kan få 12 måneders tilskud til ansættelsen, mens virksomheder i bynære områder kan få 6 måneder. Ordningen giver 50% støtte til løn, dog maks. 15.000 kr. pr. måned.

Derudover skal virksomhederne for at opfylde kriterierne udfylde en blanket om de opgaver, der skal løses af den nyansatte medarbejder samt dokumentere nyansættelse af samme.

Ordningen skal forankres i Erhvervsministeriet og skal varetages i samarbejde med øvrige relevante myndigheder, som kan bistå kontrolelementet, fx har datakilder til brug for godkendelse af, at virksomheden lever op til kriterierne og/eller mulighed for at bistå med anden kontrol og tilsyn af ordningens brug.

 

Ordningens tilgængelighed:

 

Udover ordningens hjemmeside, som skal bygges brugervenligt op og integreres med øvrige relevante virksomhedssystemer.

Der skal bl.a. kunne vejledes i ordningen i erhvervshuse og lignende. Ligeså skal der på ordningens hjemmeside henvises til faglige organisationer, a-kasser, jobcentre og andre, som kan bistå virksomhederne med at finde relevante højtuddannede profiler til de uløste opgaver.

 

Baggrund:

 

Flere analyser peger på, at SMV’erne har behov for en hjælpende hånd i forhold at ansætte de kompetencer de store omstillinger kræver. Og desværre findes der ikke en national ordning, som understøtter dette.

Behovet skyldes manglende information hos både SMV’ere og højtuddannede: SMV’erne har svært ved at se, hvordan de skal komme i gang med omstillingsprocessen, og de højtuddannede har svært ved at se, hvordan de kan kick starte denne omstilling og se karrieremulighederne i SMV’erne, ofte fordi sprog og kultur er ret forskellig. SMV’erne har derfor svære vilkår ift. at tiltrække og fastholde højtuddannet kvalificeret arbejdskraft, og mange ledige højtuddannede får ikke øjnene op for mulighederne i SMV’er i hele landet. Det råder denne ordning bod på.

 

Bilag:

 

Udfoldelse af den digitale omstillingspilot (PDF)

SMV-Pilot til grøn omstilling (PDF)

SMV-Pilot til styrket eksport (PDF)