Sommerpakken kan øge forbrugslysten – men der mangler fokus på de små selvstændige, som skaber flest job

Den politiske aftale om udfasning af hjælpepakker og stimulering af økonomien har mange gode elementer, fx den delvise udbetaling af indefrosne feriepenge, en forlængelse af dagpengeordningen, et forskningsfradrag til virksomhederne og ekstra en ekstra ydelse til bl.a. de studerende. Men i virksomhedsdelen er der først og fremmest vægt på støtten til de store virksomheder, mens de små virksomheder og iværksætterne behandles stedmoderligt, på trods af at det er dem, som skaber flest job.   

 

Efterspørgslen skal stimuleres – og ikke kun med vores egne penge

Den delvise udbetaling af de indefrosne feriepenge vil uden tvivl bidrage til at skabe øget efterspørgsel i samfundet og dermed til at styrke den danske økonomi generelt. I den forstand finder Akademikerne tiltaget positivt, men det er dog værd at huske på, at der her er tale om en udbetaling af lønmodtagernes egne penge.

Et skattefrit engangstilbud på 1.000 kr. til ydelsesmodtagere er et positivt tiltag. Størrelsesordenen kan selvfølgelig diskuteres, men der er ingen tvivl om, at ethvert økonomisk tilskud tæller for ydelsesmodtagerne, og det må forventes, at disse penge ret hurtigt vil blive omsat i forbrug til gavn for samfundet. Hvad angår dagpengeydelsen, så er der under alle omstændigheder brug for at forbedre kompensationsgraden, og det kan bedre ikke blot de lediges situation, men også samfundsøkonomien.

Det er meget positivt, at der med aftalen sker en forøgelse af virksomhedernes incitament til at investere i forskning og udvikling, idet deres fradrag for FoU midlertidigt øges til 130 pct. i 2020 og 2021. Det er en anerkendelse af, at forskningen er vigtig i forhold til at skabe værdi og øge eksporten. Akademikerne har arbejdet for en sådan forøgelse længe og vil også arbejde for, at ordningen gøres permanent.

 

De store virksomheder får stor hjælp – de små får for lidt

200 ”samfundsbærende” virksomheder, dvs. en kapitalfond med et krisemandat. Det er positivt, at regeringen hjælper store virksomheder med centrale styrkepositioner over krisen. Der er mange ansatte på disse virksomheder, som også står for en stor del af den private forskning og udvikling, der finder sted i Danmark.

Det fremgår også af aftalen, at fonden etableres med et mandat i Vækstfonden og tildeles 3 mia. kr. Til dækning af de statsfinansielle risici ved kapitalindskuddet afsættes 52,5 mio. kr. årligt i 2020 og frem.

Rammer og vilkår for Genstartsfonden vil blive fastlagt med afsæt i lov om Vækstfonden i samarbejde med partierne. Når rammerne for fonden skal forhandles på plads, skal Akademikerne foreslå, at investering og lån via genstartsfonden ikke alene kommer til at ske på markedsvilkår. Som det fremgår af aftalen, har krisen ført til akutte likviditetsudfordringer for mange danske virksomheder. Særligt små virksomheder er udfordret mht. likviditetsproblemer. Hvis små og nye virksomheder skal have adgang til genstartsfonden, bliver det derfor afgørende, at der ikke stilles krav om, at disse virksomheder på forhånd skal have en fonds- eller anden form for finansiering på plads.

 

For hurtig udfasning af hjælpepakke til selvstændige, freelancere og kombinatører

Ordningen for selvstændige, freelancere, kombinatører mv. udfases ved, at ordningerne forlænges med en måned til og med den 8. august 2020. Det er kritisk, at man har valgt at lukke for denne ordning så hurtigt. Mange af disse små, nye virksomheder risikerer at blive skubbet ud over kanten og må lukke – ikke fordi de er dårlige forretninger, men fordi vi er midt i en sommerperiode, og både indenlandske og udenlandske markeder ikke rigtig er kommet op og i gang endnu. Små virksomheder bidrager betydeligt til både innovation og nettojobskabelse i Danmark. Til forskel for store virksomheder skaber de nemlig flere arbejdspladser end de nedlægger. Små virksomheder kan godt gå hen og blive fremtidens ”samfundsbærende virksomheder”.

Men det ser ud til, at regeringen godt ved, at det kommer til at blive svært for rigtig mange i denne gruppe, når hjælpepakken lukker den 8. august. De foreslår nemlig, at selvstændige får mulighed for at få ret til dagpenge uden 12 måneders forudgående a-kassemedlemsskab under visse betingelser. Anciennitetskriteriet for a-kassemedlemmer for selvstændigt erhvervsdrivende, der allerede er a-kassemedlemmer, men som endnu ikke opfylder anciennitetskriteriet, ligesom dagpengereglerne for selvstændigt erhvervsdrivende, som er omfattet af egentligt forbud, gøres mere fleksible.

Akademikerne finder det positivt, at dagpengereglerne for målgruppen lempes, men vi undrer os over, at man ikke giver dem en økonomisk håndsrækning, så de vil kunne komme på fode igen og fortsætte deres forretning.

 

Øget hjælp til eksport og rekapitalisering

Ifølge de seneste tal fra Danmarks statistik er eksporten sat to år tilbage. Regeringen foreslår derfor en fond på 10 mia. kr. til at styrke eksporten. Det skal ske ved at styrke kapitalgrundlaget i større, samfundsbærende danske virksomheder, der har udtømt andre normale finansieringsmuligheder. Fonden kombineres med 500 mio. kr. i 2020 til en eksportpakke, herunder 15 mio. kr. årligt i 2020 til genstartsteams og til en styrkelse af Eksport- og Jobskabelsestaskforcen i 2021.

Det er positivt, at regeringen har fokus på, at det bliver vanskeligt for de virksomheder, som er afhængige af eksport. Når regeringen skal drøfte oplæg til udmøntning af eksportpakken med de øvrige partier, bliver det vigtigt at have blik for, at eksport ikke er forbeholdt store virksomheder. Ordninger i regi af Eksportrådet som bl.a. Eksport- og Jobskabelsestaskforcen bør derfor justeres, så de også giver adgang og reelle muligheder for, at små virksomheder kan blive omfattet og deltage.

Ligeledes bør “genstartsteams”, hvor hver sektor skal komme med politiske forslag til forbedring vedr. eksport, også inddrage små og nye virksomheder i arbejdet med identificering af hvor og hvordan, sektoren kan øge og styrke eksporten.

 

De ledige kan nu trækker vejret roligere frem til 31. august 2020

Akademikerne finder det helt nødvendigt, at der med aftalen bliver en forlængelse af den midlertidige suspendering af anciennitetstællingen i dagpengesystemet med to måneder til og med den 31. august. Tidligere stod suspenderingen helt håbløst til at udløbe lige før sommerperioden, hvor et coronaplaget erhvervsliv i forvejen ikke plejer at ansætte ret mange nye medarbejdere. Det er også positivt, at den midlertidige ret til sygedagpenge forlænges tre måneder frem til og med 30. september 2020. Men med aftalen slås det også fast, at de to ordninger efter de nævnte datoer vil ophøre endeligt. Akademikerne ser dog gerne, at antallet af ledige og konkurser bliver taget med i betragtning, før man lukker disse ordninger endeligt.

Med aftalen fastholdes også støtte til virksomhederne i form af en forlængelse af suspenderingen af arbejdsgivernes betaling af 1. og 2. ledighedsdag frem til og med 31. august. For denne ordning er der ikke tale om, at ordningen lukkes endeligt efter den nævnte dato.

 

Bedre økonomi for de studerende giver gevinster for samfundsøkonomien

Aftalen giver de studerende mulighed for at optage to måneders ekstra SU-lån. Der er tale om en økonomisk håndsrækning til de studerende, der ikke har anden udvej end at optage lån, for at få økonomien til at hænge sammen. Akademikerne er meget tilfreds med, at aftalen som noget nyt, samtidig indeholder et ekstraordinært engangsbeløb til studerende og elever på lige fod med øvrige overførselsmodtagere. Mange studerende er hårdt ramt på deres økonomi, fordi de har mistet deres studiejob som følge af coronakrisen. Et engangsbeløb til studerende og elever er derfor samtidig en effektiv måde at stimulere indlandsforbrug på, da de studerende, lige som øvrige lavindkomstgrupper, har en stram økonomi og således vil have behov for at bruge pengene med det samme.  

 

Sommerpakken bliver nok ikke den sidste pakke

Med ordet ”sommerpakke” har aftaleparterne muligvis lagt op til, at der ikke kommer flere nye økonomiske tiltag end dem, som nu er aftalt, på denne side af sommerferien. Der må dog forventes af være både en opkvalificeringspakke og en trepartsaftale om arbejdsfordelingsaftaler på vej. Og Akademikerne finder det meget nødvendigt, at politikerne holder fokus både på antallet af ledige og antallet af konkurser hen over sommeren – og igangsætter nye tiltag, hvis tallene udvikler sig voldsomt. Hvis krisen bliver endnu værre, er det vigtigt med yderligere tiltag for at holde gang i hjulene.