Udgiftsgodtgørelse

Bestemmelserne om udgiftsgodtgørelse under tjenesterejser og udstationering følger af tjenesterejseaftalen, jf. Personalestyrelsens cirkulære nr. 057-00 af 30. juni 2000 om tjenesterejseaftalen

Aftalen rummer bestemmelser om:

a) Transportgodtgørelse

b) Time- og dagpenge samt procentgodtgørelse i Danmark og på Færøerne

c) Dagpenge og procentgodtgørelse i udlandet og Grønland

d) Hoteldispositionsbeløb i Danmark, på Færøerne og i udlandet

e) Udokumenteret nattillæg i Danmark, på Færøerne, i udlandet og i Grønland

a) Transportgodtgørelse (kørselsgodtgørelse)

Bestemmelserne om refusion af merudgifter til transport følger af tjenesterejseaftalens kapitel 2. Efter aftalens §§ 14 -17 ydes der transportgodtgørelse for benyttelse af private transportmidler under tjenesterejser.

b) Time- og dagpenge samt procentgodtgørelse i Danmark og på Færøerne

Bestemmelserne om refusion af merudgifter til måltider o.l. følger af tjenesterejseaftalens kapitel 3. Satserne for time- og dagpenge er højere i det omfang, der er indgået lokal aftale herom, jf. tjenesterejseaftalens § 22, stk. 3.

c) Dagpenge og procentgodtgørelse i udlandet og i Grønland

Satserne for dagpenge og procentgodtgørelse i udlandet og i Grønland følger af satsreguleringscirkulæret: Moderniseringsstyrelsens cirkulære nr. 068-11 af 20. december 2011 om satsregulering pr. 1. januar 2012 for tjenesterejser (Bilag 3). Cirkulæret kan ses på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside.

d) Hoteldispositionsbeløb i Danmark, på Færøerne og i udlandet

Bestemmelserne om refusion af udgifter til overnatning følger af tjenesterejseaftralens kapitel 4. Hoteldispositionsbeløbenen for udlandet fremgår af satsreguleringscirkulærets bilag 5.

e) Udokumenteret nattillæg

Bestemmelserne om udokumenteret nattillæg følger af tjenesterejseaftalens kapitel 4, § 32 (satserne er uændrede i 2012 i forhold til 2011 som følge af uændrede satser i skattelovgivningen).

Under udstationering i Danmark, i udlandet og i Grønland reduceres det udokumenterede nattillæg med 1/4 fra og med den 29. dag, mens reduktionen på Færøerne er 1/6.

Der henvises til Personalestyrelsens cirkulære nr. 057-00 af 30. juni 2000 om tjenesterejseaftalen og Moderniseringsstyrelsens cirkulære nr. 068-11 af 20. december 2011 om satsregulering pr. 1. januar 2012 for tjenesterejser. Begge cirkulærer kan ses på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside.