De fleste akademikere finder deres første job i den private sektor

De seneste årtier er antallet af universitetsuddannede vokset. Det gælder først og fremmest antallet af privatansatte akademikere. Denne analyse sætter fokus på udviklingen i, hvilken sektor nyuddannede personer med en lang videregående uddannelse (LVU) finder beskæftigelse i, og viser, at der inden for en relativt kort årrække er sket en markant udvikling.

(Hent print-venlig PDF version her).

Hovedkonklusioner

  • En universitetsuddannelse leder oftest til beskæftigelse på det private arbejdsmarked. Omkring to tredjedele af de nyuddannede akademikere finder deres første job i den private sektor.
  • Siden 2010 er der sket en markant udvikling, hvor andelen af akademikere, der finder første job på det private arbejdsmarked, er vokset med ca. 16 pct.
  • Udviklingen gælder for alle hovedområder, og især de humanistiske kandidater finder i stigende grad beskæftigelse på det private arbejdsmarked.

 

Figur 1 viser nyuddannede universitetskandidaters første job fordelt på sektor. I studieårgang 2010 fandt 55 pct. deres første job i den private sektor. I 2021 var andelen vokset til 64 pct. Det svarer til en vækst på 16 pct. I runde tal er udviklingen markant. I studieårgang 2010 fandt 5.900 kandidater privat beskæftigelse. I studieårgang 2021 var antallet 12.800. Herved tilføres det private arbejdsmarked godt 13.000 nyuddannede LVU’ere hvert år. Udviklingen i antallet af privatansatte akademikere de seneste ti år er markant og en del af forklaringen på, at universitetsuddannede generelt har lavere ledighed end andre grupper.

Figur 1. Andelen af nyuddannede akademikere, som finder deres første job i den private sektor er vokset med 16 pct.

Figur 2 viser udviklingen i andelen af de nyuddannede, som får deres første job i den private sektor på tværs af hovedgrupper. Sundhedsvidenskabelige kandidater er ikke med i figuren. Det skyldes, at de fortrinsvis er ansat i den offentlige sektor, hvilket betyder, at selv små udsving i antallet af privatansatte resulterer i store procentvise udsving.

Nyuddannede humanister har oplevet en særlig stor vækst i tilbøjeligheden til at finde beskæftigelse på det private arbejdsmarked. Således er andelen af humanister, der finder deres første job i den private sektor steget med 26 pct. fra studieårgang 2010 til 2021.

I studieårgang 2010 fandt 1.600 nyuddannede humanister deres første job i den private sektor. I studieårgang 2021 var dette tal vokset til godt 2.500 personer. Det svage fald fra 2019 til 2021 i figur 2 er en første indikation på gennemslag fra den ledighedsbaserede dimensionering. Studieårgang 2016 indbefatter 6.100 nyuddannede humanister, mens studieårgang 2021 blot indbefatter 4.000.

Udviklingen i figur 2 dækker over store forskelle i de bagvedliggende antal, idet de forskellige hovedgrupper i forskellig grad finder job på det private arbejdsmarked. Tabel 1 viser udviklingen i antallet af nyuddannede, der har fundet hhv. privat og offentlig beskæftigelse, fordelt på hovedgrupper.

Samfundsvidenskab og humaniora er to af de store LVU-grupper. For studieårgang 2021 fandt godt 2.500 humanister deres første job på det private arbejdsmarked – mens 1.500 startede i den offentlige sektor. Omtrent 850 flere humanister pr. årgang finder deres første job i den private sektor sammenlignet med studieårgang 2010. Samfundsvidenskab er den hovedgruppe, som uddanner allerflest LVU’ere til det private arbejdsmarked med 5.400 personer for studieårgang 2021.

Antallet af LVU’ere, som finder deres første job på det private arbejdsmarked er mere end fordoblet med en stigning på godt 6.900 personer. Fra studieårgang 2010 til 2021 er antallet, som finder beskæftigelse i den offentlige sektor blot steget med 2.400 personer. Fra studieårgang 2016 til studieårgang 2021 er antallet, som finder det første job i den offentlige sektor faldet med 1.000 personer.

Tabel 1. Udviklingen i antallet af LVU’ere, som finder beskæftigelse i det offentlige hhv. private, fordelt på hovedgrupper

Hovedgruppe/sektorPrivatOffentlig
Antal i 2021Vækst siden 2010Antal i 2021Vækst siden 2010
HUM2.4638381.512-168
SAMF5.4332.8032.372755
TEK2.4641.717633392
NAT1.8521.1891.067589
SUND5903251.695966
LVU12.8026.8727.2792.418

Hvis man ser på de enkelte universiteter, er der betydelige forskelle. Aalborg Universitet har uddannet godt 5.000 humanister i perioden 2010-2021. Stigningen i andelen, der får beskæftigelse i det private, er for denne gruppe på hele 68 pct.

Københavns Universitet har uddannet godt 12.000 humanister i perioden, og denne gruppe tegner sig for en stigning i den private beskæftigelse på 34 pct.

Til sammenligning har Aarhus Universitet, som er den uddannelsesinstitution, der har uddannet flest humanister i perioden – i alt 16.700 personer – oplevet en mindre stigning i andelen af privatansatte på 10 pct.

Forskellene kan skyldes mange faktorer, herunder geografiske forskelle i akademikeres arbejdsmarked, placeringen af offentlige institutioner og forskelle i fordelingen af de fag, der udgør hoveduddannelsesgrupperne.

Metode

Til analysen er anvendt følgende registre fra Danmarks Statistik: det komprimerede elevregi-ster (ELEV3), beskæftigelse for lønmodtagere (BFL), befolkningsregistret (BEF) samt den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS).

Studieårgange defineres som personer, der fuldfører en uddannelse fra 1. oktober året før til 31. september i året.

For at undgå at forveksle studiejob med nyuddannedes første job efter dimission er der indlagt et slør på en måned. Dvs. at det første job identificeres en måned efter dimission og frem. Analysen omfatter personer, som har opnået første job efter dimission.

For alle årgange på nær den seneste (studieårgang 2021) vil dette gøre sig gældende for næsten hele årgangen. Idet data går frem til og med juni 2022, omfatter studieårgangen for 2021 kun nyuddannede, som har fundet beskæftigelse inden for de første ni måneder efter dimission (fra november 2021 til og med juni 2022).

Personer, som er startet på en ny uddannelse seks måneder efter opnåelse af deres kandidatgrad, er sorteret fra. Dette er nødvendigt for, at analysen ikke belyser kandidater, som er i gang med en anden/ny uddannelse, hvorved et eventuelt studiejob i stedet ville blive identificeret. Idet uddannelsesdata (fra KOTRE) kun går frem til og med september 2021, vil der muligvis indgå personer i studiegang 2021, som er påbegyndt en ny uddannelse. Dette vurderes at være et fåtal på omkring 200-300 personer (ud af 20.081 personer).

 

(Hent print-venlig PDF version her).