Høring: Opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen

Akademikerne ser en styrkelse af erhvervsakademisektoren som helt centralt i bestræbelserne på at etablere et mere sammenhængende og fleksibelt videregående uddannelsessystem. Men også i forhold til at skabe erhvervsakademier som qua en bred uddannelses- og vidensbase kan opbygge innovative miljøer, der understøtter et erhvervsmæssigt potentiale.

 

Som følge heraf støtter Akademikerne hensigten om at opbygge en stærk erhvervsakademisektor, der har ret til selvstændigt udbud af tekniske og merkantile erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser.

Samtidig er det vigtigt for Akademikerne at understrege, at en styrkelse af erhvervs-akademisektoren bør have til hensigt at styrke uddannelsernes praksisnærhed og vidensbase med respekt for sektorens særlige rolle og profil i det videregående uddannelsessystem.