Om forhandlinger i det private

Kollektive overenskomster

AC-organisationerne har indgået omkring 100 kollektive overenskomster med virksomheder og organisationer på det private område. Det er typisk de enkelte AC-organisationer, der er part i den enkelte overenskomst. Der findes dog også eksempler på, at det er AC, som er part i overenskomsten.

Koordineringen af forhandlingerne på det private område sker igennem sekretariatsudvalget for det private forhandlingsområde (FHP-S) samt AC´s bestyrelse. AC-organisationerne har til brug for koordineringsarbejdet på forhandlingsområdet oprettet en elektronisk konference benævnt KOKS-konferencen, som ansatte i AC-organisationerne kan få adgang til.

Til hver enkelt overenskomst er der tilknyttet én bestemt AC-organisation, som fungerer som servicerende organisation på overenskomstområdet. Den servicerende organisation koordinerer i forhold til de øvrige AC-organisationer samt tager sig af den løbende kontakt til modparten i overenskomstperioden samt kontakten til den lokale AC-klub på virksomheden. Den servicerende organisation yder desuden bistand til det lokale AC-klubsamarbejde samt medlemsaktiviteter samt yder bistand til lokale fællesforhandlinger.

På den enkelte virksomhed opfordres medlemmerne til at oprette en AC-klub for alle akademikere på virksomheden, som er medlem af en AC-organisation.

Den enkelte akademikers forhold varetages af medlemmets egen organisation. Den pågældende organisation kan eventuelt inddrage klubben og den servicerende organisation med henblik på at opnå de optimale vilkår for både den enkelte og kollektivet

Lovgivning

Størsteparten af de privatansatte akademikere, er ansat på individuel kontrakt. Ansættelsesforholdet reguleres derfor alene af lovgivningen samt hvad der i øvrigt måtte være aftalt konkret i den enkelte ansættelseskontrakt.

AC arbejder derfor også på at forbedre den lovgivning, der fastsætter minimumsvilkårene for de individuelle ansættelsesforhold.

Dette gælder særligt for:

-funktionærloven

-ferieloven

-ansættelsesbevisloven

-lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

-ligelønslovene

-barselsloven

-barselsudligningsloven

-jobklausulsloven

Lovgivningen kan findes på www.retsinformation.dk