Trepartsaftale om integration af flygtninge på arbejdsmarkedet er i hus

Akademikerne glæder sig over, at der er opnået en aftale, som kan bidrage til at løse den store integrationsudfordring og ser frem til, at den kan bringe en langt større del af flygtningene i arbejde, frem for at de efterlades i passiv forsørgelse.

 

I dag lykkedes det regeringen og arbejdsmarkedets parter at lande en aftale om, hvordan vi bedre og hurtigere integrerer de mange nytilkomne flygtninge og familiesammenførte på de danske arbejdspladser. Der var enighed i aftalekredsen om, at en bedre integration på ar-bejdsmarkedet er en af de bedste veje til øget integration i samfundet generelt set.

”Selv om der ikke er så stor en andel af højtuddannede blandt flygtningene, så er jeg meget tilfreds med, at aftalen tager højde for, at flygtninge med et vist uddannelsesniveau hurtigere end i dag kan få afklaret deres kompetencer. Dermed kan de også hurtigt komme videre til relevant uddannelse eller arbejde – eventuelt med hjælp fra mentorer og netværk i de akade-miske organisationer”, udtaler Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne.

”Aftalen om arbejdsmarkedsintegration er ikke bare et vigtigt skridt for integrationen, den er også et vigtigt skridt for regeringen og arbejdsmarkedets parter, som nu kan gøre sig fri af tvivlen om, hvorvidt trepartsinstitutionen overhovedet er i stand til at levere resultater i 2016”, fortsætter Lars Qvistgaard.

Der er allerede bebudet en næste runde af forhandlinger, som parterne tager hul på den 15. april. Her er temaerne bl.a. tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og prak-tikpladser til unge, samt hvordan vi fastholder et højt ambitionsniveau for at hjælpe alle grupper af ledige i Danmark med at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Akademikerne vil i denne næste runde bl.a. lægge op til, at det også drøftes, hvordan vi sikrer virksomhederne tilstrækkelig og relevant højtuddannet arbejdskraft set i lyset af, at mange virksomheder melder om mangel på højtuddannede.

Vi vil også arbejde for at sætte fokus på, hvordan vi sikrer et godt psykisk arbejdsmiljø i virk-somhederne. Alt for mange medarbejdere går ned med stress, til stor skade ikke blot for dem, det går ud over, men også for samfundet, fordi det gør udbuddet af arbejdskraft mindre.

Trepartsaftale om arbejdsmarkedsintegration