AC-organisationernes medlemmer har nu sagt ja til resultatet af aftale- og overenskomstforhandlingerne 2011 på det statslige, kommunale og regionale område. En række organisationer har taget stilling ved urafstemning. Her stemte 82,9% ja og 17,1% nej. Stemmeprocenten var 31%. Andre har taget stilling ved kompetent forsamling. Her...

AC's bestyrelse har nu tiltrådt det samlede forhandlingsresultat vedrørende aftale- og overenskomstforhandlingerne 2011 på det statslige, det kommunale og regionale område. I forlængelse heraf, er forhandlingsresultatet den 15. marts 2011 sendt til vedtagelse eller forkastelse i de af AC's medlemsorganisationer/fællesrepræsentationer der har været omfattet af AC's forhandlingsaftale. Medlemsorgaisationernes/fællesrepræsentationernes svar skal...

Natten mellem den 23. og 24. februar 2011 indgik AC forlig med KL om fornyelse af aftaler og overenskomster inden for AC’s forhandlingsområde. Fornyelsen, der er sket inden for rammerne af KTO-forliget af 19. februar 2011, indebærer bl.a. en række ændringer og justeringer i overenskomstens dækningsområde, ...

Lørdag den 19. februar 2011 blev der opnået enighed om et forhandlingsresultat mellem KTO og KL. Resultatet går i hovedtræk ud på følgende: De samlede KTO-forbedringer på 2.73% fordeles således: - Aftalte generelle lønstigninger                3,14% - Reguleringsordningen (skøn)               - 0,49% - Seniordage                                          0,08% Hvortil kommer 0,3% der er afsat til organisationsforhandlingerne. Reguleringsordningen er videreført...

Lørdag den 29. januar 2011 blev der opnået enighed mellem KL og KTO om at gøre de seniordage, som blev aftalt ved OK08 på baggrund af trepartsmidler, permanente, forbedring af TR’s vilkår i forbindelse med afskedigelse på grund af arbejdsmangel samt en smidiggørelse af hovedudvalgets...