Sæt fokus på rammerne for offentlig ledelse

Akademikerne ønsker at styrke rammerne for ledelse i den offentlige sektor på baggrund af Ledelseskommissionens anbefalinger og en ny analyserapport.

 

”Det er nødvendigt med fokus på rammerne for ledelse i det offentlige. Offentlige ledere har andre rammer end private ledere.” udtaler Lars Qvistgaard og fortsætter.

”Forandringer er et grundvilkår. Begge sektorer skal tilpasse sig udviklingen i det omkringliggende samfund. Hvad enten det skyldes ny teknologi eller ændret efterspørgsel hos forbrugerne.

De offentlige arbejdspladser er politisk styrede, hvorfor de offentlige ledere også skal håndtere politisk motiverede forandringer. Fx har der gennem de sidste 30 år været et politisk ønske om, at den offentlige sektor skal løbe længere på literen. Samtidigt med, at der har – og er – et udgiftspres.

Det gør det mere komplekst at være offentlig leder.”

Akademikernes undersøgelse viser, at forandringer og omstillinger fylder meget i de offentlige lederes hverdag. 9 ud af 10 ledere har skulle håndtere forandringer eller omstillinger, og hver 5. oplever, at der iværksættes flere forandringer på samme tid. Hver 4. bruger mindst 2 arbejdsdage om ugen på at håndtere forandringer.

”De politiske motiverede forandringer og omstillinger fylder meget i de offentlige lederes hverdag. Når der samtidigt er et stort fokus på kontrol og dokumentation mindskes ledelsestiden til kernopgaverne. Det har konsekvenser for arbejdspladserne: Medarbejdertrivslen mindskes, jobomsætningen tager til, og der bliver mindre tillid.

Det går også ud over kvalitet og produktivitet.” udtaler Lars Qvistgaard.

Det anbefales derfor, at rammerne for ledelse på de offentlige arbejdspladser styrkes. Både gennem en forbedring af ledelseskulturen og gennem øget efteruddannelse af de offentlige ledere.

Akademikernes undersøgelser viser også, at lederne ser en større medarbejdertrivsel, lavere sygefravær og en lavere jobomsætning på arbejdspladser med højere grad af tillid. På samme tid oplever lederne også en højere kvalitet og større produktivitet ude på arbejdspladserne.

På den baggrund udtaler Lars Qvistgaard:

”Skal vi have endnu bedre ledelse på de offentlige arbejdspladser, er det vigtigt, at der bliver skabt rum og plads til, at den enkelte leder kan lede. Vi skal have en ledelseskultur, der bygger på motivation og tillid. En ledelseskultur med mindre fokus på kontrol og dokumentation.

Det vil skabe en arbejdskultur med en højere grad af tillid, større engagement og mere tilfredse medarbejdere. Det vil også gavne de resultater, der skabes ude på arbejdspladserne til gavn for en højere kvalitet og produktivitet. Til gavn for vores fælles velfærd.”

Fremadrettet vil omstillingspresset også være stort. Det stiller store krav til de offentlige ledere og medarbejdere, og kræver god ledelse for at håndtere det kommende omstillingspres, så vi også i fremtiden har en velfungerende offentlig sektor. En offentlig sektor, der understøtter et højproduktivt og konkurrencestærkt erhvervsliv, og som giver os råd til vores høje velfærdsniveau.

Lars Qvistgaard udtaler:

”Vi er nødt til at investere i vores ledere og i en bedre ledelseskultur. Vi skal klæde vores offentlige ledere bedre på til at håndtere de fremtidige udfordringer. Derfor bør man styrke kompetenceudviklingen af de offentlige ledere.

Konkret bør vi afsætte 1 mia. kr. til at videreuddanne de offentlige ledere. Det vil være et løft på linje med det vi så i kvalitetsreformen.  Dog skal vi lære af erfaringerne fra kvalitetsreformen, hvor indsatsen blev for udvandet, og effekten ikke blev som ønsket.

Det nye løft skal snævert målrettes ledelseslaget, så det er de egentlige lederes kvalitet vi løfter. Den styrkede kompetenceudvikling af ledere skal fokusere på en ledelseskultur, der bygger på tillid og motivation.

De offentlige finanser er sunde så langt øjet rækker. Derfor er der råd til yderligere kompetenceudvikling af de offentlige ledere på finansloven.

Det vil ikke bare være en investering i vores ledere. Det vil være en investering i hele den offentlige sektor. En investering i vores fælles velfærd”, slutter Lars Qvistgaard.

Temaark til akademikernes ledelsesundersøgelse

Ny ledelsesundersøgelse fra Akademikerne

Baggrundsnotat om spørgeskemaundersøgelse blandt akademiske ledere