AC ønsker et arbejdsmarked med større mobilitet.   I NSF (Nordens Faglige Organisation) har der længe været fokus på at få færre forhindringer for arbejdskraftens frie bevægelighed mellem de Nordiske lande. Nu har de tre centralorganisationer i alle de nordiske lande sat sig sammen og udpeget de...

Større optag af ph.d.ere betyder ikke ringere kvalitet og middelmådighed - det giver mulighed for at uddanne talentfulde ph.d.ere til både universiteter og erhvervsliv.   Læserbrev sendt til Information af Erik Jylling, formand i AC: Information har sat fokus på, at vi med ph.d.-satsningen uddanner mange flere ph.d.er...

AC ser mange gode signaler i uddannelsesministerens redegørelse om bedre sammenhæng i de videregående uddannelser men desværre også lidt for nemme mellemregninger på, hvordan visionen kan realiseres uden at kompromittere uddannelsernes kvalitet og niveau.   Uddannelsesminister Morten Østergaard fremlægger i dag sin redegørelse for et mere sammenhængende...

AC vil gerne rose uddannelsesministeren for med sit oplæg til nyt akkrediteringssystem at udvise vilje til at omsætte fine ord til handling om øget tillid til universiteterne og de andre videregående uddannelsesinstitutioner.   Uddannelsesministeren vil erstatte den ressourcetunge uddannelsesakkreditering med institutionsakkreditering. Det nuværende akkrediteringsparadigme er med rette...

Regeringen har nedsat et tværministerielt udvalg, der skal bidrage til en samlet politik for de videregående uddannelser.   Udgangspunktet for udvalgets arbejde er regerings målsætning om at 60 pct. af en ungdomsårgang i 2020 skal have en videregående uddannelse, heraf at 25 pct. skal have en lang...

Regeringen lægger op til en åben proces frem mod en ny national innovationsstrategi, og AC ser frem til at bidrage Regeringen har nu fremlagt rammen for arbejdet med den kommende nationale innovationsstrategi, som skal være færdig til efteråret, og modellen lægger op til dialog og partnerskaber...