En storfusion i fagbevægelsen er en realitet. Akademikerne hilser beslutningen velkommen og ser frem til et fortsat godt samarbejde.   LO og FTF går mod en fusion, som træder i kraft fra den 1. januar 2019. Sammensmeltningen af de to hovedorganisationer er netop blevet besluttet på ekstraordinære...

I dag er Forenklingsudvalget for Erhvervsfremme nedkommet med sine anbefalinger til et nyt erhvervsfremmesystem - et system, som ifølge udvalgets egne ord skal være fokuseret og fremtidssikret. Akademikerne har hilst nedsættelsen af udvalget velkomment, idet det er fornuftigt at skabe en erhvervsfremme, hvor virksomhedernes behov...

Alle borgere med komplekse problemer skal have ret til Én plan i kommunen, men data må ikke sammenkøres uden borgerens samtykke. Én plan vil kun reelt kunne understøtte en helhedsorienteret indsats for den enkelte borger, hvis planer fra sundhedsområdet kommer med, og den koordinerende sagsbehandler...

Vi har med glæde bemærket, at Regeringen har nedsat en ekspertgruppe om dataetik, som skal udarbejde dataetiske anbefalinger. Behovet for etiske retningslinjer i relation til den digitale ud-vikling har længe været adresseret af Akademikerne, og det er derfor glædeligt at se IDA være repræsenteret i...

Udvalg om bedre universitetsuddannelser (UUU) har givet regeringen sine anbefalinger til, hvorledes vi som samfund kan få endnu bedre forskningsbaserede uddannelser. Udvalgets anbefalinger retter sig mod lovgiverne i Folketinget, mens andre anbefalinger har adresse til universiteterne. Akademikerne har deltaget i udvalgsarbejdet, der blev nedsat i...

Forligskredsen bag reform af fleksjob og førtidspension har foretaget en justering af lovgrundlaget for reformen, idet de har præciseret reglerne om ressourceforløb og dokumentationskrav for tilkendelse af førtidspension. Læs bemærkningerne fra LO, FTF og Akademikerne til de foretagne ændringer.   Læs høringssvaret her...

Forligskredsen bag reformen af førtidspension har aftalt at præcisere reglerne for tilkendelse af førtidspension, så det i praksis bliver tydligere, hvornår en borger kan opnå førtidspension. Borgerne skal ikke nødvendigvis igennem et ressourceforløb først, hvis kommunen ikke kan dokumentere, at deres arbejdsevne kan udvikles. Aftalen...

Tak fra Akademikerne til Rockwool Fondens Forskningsenhed for deres nye bog om afkast af uddannelse. Det er den mest grundige afdækning af emnet, der har været udarbejdet til dato.   Bogen afliver myten om, at vi uddanner for mange akademikere og at akademikere arbejder på lavere niveau...