Regeringen overvejer etårige kandidatuddannelser   Regeringsoplægget "Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov", skal drøftes på Vækstforums møde på fredag 21. januar 2011. Forslagene i regeringens oplæg til Vækstforum har mere karakter af prøveballoner end egentlig politikforslag. Men erfaringsmæssigt har regeringens oplæg til Vækstforum - og...

Orientering om Kommissionens anden høring vedr. arbejdstidsdirektivet   "Som led i revisionen af EU's arbejdstidsdirektiv har Kommissionen iværksat den obligatoriske anden fase af høringen af arbejdstagernes og arbejdsgivernes repræsentanter på EU-plan. Kommissionen har desuden fremlagt en detaljeret rapport om den retlige gennemførelse af arbejdstidsdirektivet i EU-landene. Med den...

Regeringens store sparekrav for universitetssektoren er en alvorlig underminering af vidensamfundets vækstgrundlag   Set udefra kan man få mistanke om et ganske nøje orkestreret forløb fra Finansministeriets side, hvor man drypvist udmelder besparelserne på forskningen og de forskningsbaserede uddannelser for på den måde at afdæmpe kritikken. Læs artiklen...

Positivt med nye vækstinitiativer – men universiteterne skal selv betale det øgede optag på uddannelserne   I den positive ende rummer den endelige finanslovsaftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne en styrkelse af markedet for risikovillig kapital og nogle helt nødvendige skatteomlægninger med henblik på at understøtte...

Analyse viser at nye erfaringer fra Tyskland med brugerbetaling rammer socialt skævt.   Analyse af chefkonsulent i AC Birgit Bangskjær, bragt i Politiken den 26. oktober 2010, viser at nye erfaringer fra Tyskland med brugerbetaling rammer socialt skævt. Læs analysen ...

Regeringen har netop offentliggjort sit forslag til udmøntning af globaliseringsmidlerne til forskning for 2011-2012, og i denne uge starter forhandlingerne så med forligspartierne S, R og DF. Der er ikke det store spillerum for nye store investeringer, da en del tidligere bevillinger fra globaliseringspuljen løber...

EU-domstolen har den 15. juli 2010 afsagt dom i sagen C-271/08 Kommissionen mod Tyskland.   EU-domstolen finder at Tyskland har overtrådt udbudsdirektivet ved at indgå tjenesteydelsesaftaler vedr. arbejdsmarkedspension direkte med en række pensions- og forsikringsselskaber, uden forudgående afholdelse af en udbudsprocedure inden for hele unionen. Læs hele notatet ...

Præsentationen af regeringens finanslovsforslag for 2011 kan meget nemt forveksles med et valgkampsoplæg. Publikationen ”Ansvarlighed og varig velfærd – finanslovsforslaget for 2011” udlægger således den samlede fornuft og nødvendighed af regeringens samlede reformer af den offentlige sektor, af aftalerne med kommunerne og regionerne, de nye...